Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Foto: Rene Borkent

Bedreiging burgemeesters

Column door Frits van Schaik

Een kwart van de burgemeesters (circa honderd) wordt met een zekere regelmaat van de klok door criminelen bedreigd. Dat geldt eveneens voor gezinsleden, wethouders en zelfs raadsleden.

Het gerenommeerde Onderzoek Bureau Facto dat een groot aantal burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren heeft onderzocht, komt tot deze verbijsterende conclusies. In het onderzoek wordt onder meer aangegeven dat er veelvuldig sprake is van anonieme uitingen in bedreigende zin die ook zijn gericht aan gezinsleden van functionarissen van de gemeenten en van ambtenaren. Er zijn zelfs criminele groeperingen die via aansluiting bij politieke groeperingen proberen een positie te verwerven in de lokale politiek en zelfs een kandidaat met een criminele smet voor het wethouderschap naar voren schuiven. Een dergelijke manoeuvre is nauwelijks denkbaar, maar zeker niet uitgesloten. Het onderzoek toont duidelijk aan dat beinvloeding van de gemeentepolitiek met een crimineel oogmerk in alle provincies voorkomt. De gemeente Utrechtse Heuvelrug valt overigens nog 'buiten de prijzen'. Voor hoe lang nog ?

'Nationaal probleem'

Als het aan het nieuwe kabinet ligt (dat was zeker het geval met het demissionaire kabinet) staan er bijeenkomsten op stapel met burgemeesters, commissarissen van de van koning en wetenschappers om de problemen beter in kaart te brengen en het lokale bestuur weerbaarder te maken tegen criminaliteit in welke vorm dan ook. Men spreekt zelfs over een 'nationaal probleem' dat mogelijk gevolgen heeft voor wat de nationale veiligheid wordt genoemd. Niet te ontkennen valt en dat veel burgemeesters denken dat bedreigingen almaar toenemen.

In het onlangs gepubliceerde coalitie- of regeerakkoord is een lans gebroken voor de veiligheid. De omvang van de politie zal worden vergroot en het politieapparaat wordt gemoderniseerd. 270 miljoen euro wordt extra voor politie uitgegeven. Opvallend is dat in het regeerakkoord niet al te veel aandacht wordt besteed aan het nemen van maatregelen om gemeentebesturen en wat daarbij hoort adequaat te beveiligen. Daar is wel een kostenplaatje aan verbonden..

Vast staat wel dat de taak van het gemeentebestuur in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. We denken bijvoorbeeld aan de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook de zorg voor ouderen met een geestelijke of lichamelijke handicap is voor een groot deel op het bordje van gemeenten terecht gekomen.. Men moet voor verzorging zo lang mogelijk thuis blijven, is het parool. Het is in dit verband niet voor niets dat de ene na de andere AWBZ-instelling haar poorten sluit. De met Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit de jaren zestig bestaat niet meer Dat betekent meer werk voor gemeenten en een toenemende kans op crimineel gedrag en verschijnselen van intimidatie op gemeentelijk niveau. Dan hebben we het nog maar niet over de jeugdzorg die bij veel gemeenten te wensen overlaat. Mogelijk gevolg: bedreigingen en intimiderend gedrag. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht voor komende burgemeesters.

(f.schaik@planet.nl)

reageer als eerste
Meer berichten