Foto: Rene Borkent

Karige fooi voor raadsleden

Door Frits van Schaik

De verkiezingen zijn al geruime tijd achter de rug. We mogen nu de hoop uitspreken dat de nieuw gekozen raadsleden en de straks tot stand te komen colleges van B. en W. in staat zijn op een verstandige en creatieve wijze om te gaan met het ingewikkelde takenpakket van gemeenten.
Denk bijv. aan de toenemende vergrijzing. Veel ouderen die als 't ware verlangend uitkijken naar een verzorgings- of bejaardentehuis, worden maar al te vaak geconfronteerd met leegstaande bejaarden- en verzorgingstehuizen. Dat betekent dat veel ouderen die met problemen te kampen hebben meestal worden aangewezen op vormen van hulpverlening, georganiseerd door gemeentelijke diensten. Dat vraagt veel van het ambtelijk apparaat, maar zeker ook van (de) raadsleden die tot taak hebben het bestuurlijke en financiële kader te scheppen voor de almaar toegenomen taken van het gemeentebestuur. Daar moet en mag niet geringschattend over worden gedacht.

Toch lijkt het erop dat daar sprake van is als we kijken naar de honorering of gage van raadsleden. Het gaat hier niet om gelijke bedragen maar om uiteenlopende bedragen afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeenten. De algemene opvatting is dat raadsleden in kleine gemeenten het moeten doen met een fooi. Kijken we bijv. naar een gemeente als Renswoude dan is de opvatting gewettigd, dat de leden van de gemeenteraad er bekaaid vanaf komen. De vergoeding per uur bedraagt omgerekend 4,85 euro. Dat is veel minder dan het wettelijk minimum uurloon van euro 8,57 voor werknemers van 23 jaar en ouder. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek blijkt onder meer dat de raadsleden gemiddeld 14 uur per week kwijt zijn aan het raadswerk. In een aantal gevallen kan dit oplopen tot 20/25 uur per week. Daarbij is het fractiewerk niet meegerekend. Raadsleden zijn de meeste tijd kwijt met het lezen van rapporten, vergaderstukken en nota's. De vergoeding van raadsleden van een gemeente tussen de 50.000 en 60.000 inwoners, zoals de gemeente Utrechtse Heuvelrug, komt in totaal uit op 1.308,62 euro. De maandelijkse vergoeding bedraagt 1.111,62 euro, de onkostenvergoeding 150 euro per maand en de vergoeding per bijgewoonde vergadering 87euro. De vraag is of de vergoeding aan raadsleden zo langzamerhand niet aan een herijking toe is. Ongetwijfeld zullen velen redeneren dat deze 'zakkenvullers' niet moeten zeuren, omdat zij in de meeste gevallen al een vast inkomen hebben. Die raadsfooi is mooi meegenomen, is veelal de redenering. Gemeenteraden houden zich bezig met het wel en wee en de toekomst van hun gemeenten. Dat kan veel vergen van menig raadslid van wie wordt verwacht dat hij of zij over de nodige kennis van zaken beschikt en dus in staat is om zwaarwichtige besluiten te nemen. Dat daar een redelijke en reele vergoeding tegenover staat, spreekt voor zich.

Het is een teken aan de wand dat in de afgelopen verkiezingsperiode veel gemeenten werden geconfronteerd met een tekort aan kandidaat raadsleden. De tijden zijn wel eens anders geweest.

 

Meer berichten