Dorpswethouder Chantal Broekhuis ontmoet inwoners van Doorn met suggesties voor de toekomstige uitvoering van het raadsprogramma.
Dorpswethouder Chantal Broekhuis ontmoet inwoners van Doorn met suggesties voor de toekomstige uitvoering van het raadsprogramma. (Foto: )

Pleidooi voor toekomstvaste aanpak

Achterliggende motieven verbinden

Meer inwoners van Doorn hielden 11 juni een pleidooi voor een geïntegreerde, toekomstvaste aanpak, een heldere visie en een effectieve, oplossingsgerichte werkwijze. Zij vroegen het nieuwe college waar nodig ook met vaart de daad bij het woord te voegen.

Hanny van Eerden

Doorn - Met name bij de aanpak van kruispunten, sluipverkeer en de veiligheid op de weg zien de aanwezigen vaak incidentele ingrepen die slechts op de korte termijn resultaat boeken. Ook hechten zij bij projecten waarde aan tijdige gemeentelijke betrokkenheid bij de belanghebbenden. Zij verzoeken om een aankondigingsbrief in de bus of andere melding, zodat de bewoners van een straat of wijk kans zien om hun input te geven. "De raad mist anders veel kennis en ideeën bij het nemen van besluiten," menen zij.

Verder vroeg het publiek aandacht voor de braakliggende, vaak particuliere gronden, de leegstand van grote huizen en het schrijnende gebrek aan betaalbare woningen voor alleenstaanden, starters en senioren. Het huidige woningaanbod ligt lokaal zeer ver af van de vraag. Zij verwachten dat met het stimuleren van doorstroming en het soepel wijzigen van bestemmingsplannen de woningnood al voor een deel is terug te dringen. Wethouder Broekhuis kreeg ook het verzoek om te vragen of er opnieuw naar dit beleid kan worden gekeken, al ontbreken de financiële middelen om nieuwe gronden aan te kopen. Verder kwamen onder andere verduurzaming in samenwerking met het bedrijfsleven, vanzelfsprekende zorg voor jeugd tot en met senioren en het uitbreiden van de straatverlichting aan bod. Broekhuis toonde zich voorstander van het meer doelen behalen bij het nemen van raadsbesluiten. Wie niet ter plaatse was en geen reactieformulier heeft ingevuld, kan dit alsnog doen via www.heuvelrug.nl. Het bleek dat nog veel inwoners zich niet hebben opgegeven voor de wekelijkse GemeenteNieuwsbrief per mail en daardoor de aanloop naar raadsbesluiten missen. Deze is aan te vragen via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl.

Meer berichten