Foto: Rene Borkent

College moet aan de bak!

Column door Frits van Schaik

'Dit is het geheim van Soestdijk', het veel gebruikte gezegde uit de jaren vijftig en zestig toen de geruime tijd overleden koningin Juliana en haar familieleden het fraaie Paleis Soestdijk bewoonden. We zijn inmiddels enkele tientallen jaren verder. Wie lokale media goed volgt, kwam enkele weken geleden in het geheel niet bedrogen uit. Parafraserend op 'Het geheim van Soestdijk', was het gezegde: Het 'geheim van het College van B. en W.' zeker van toepassing. De lezers van lokale bladen werd op een niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat het hooggeachte college van B. en W. van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kennelijk geen boodschap heeft of in ieder geval had aan bovenstaand gezegde.

Waar een treincoupé niet goed voor kan zijn... Niets vermoedende lezers werden op een onnavolgbare wijze geïnformeerd over recente beraadslagingen van het lokale college van B. en W. Jawel, in een treincoupé. Vervolgens werd al pratend over en weer er niet op gelet dat ook iemand die geen deel uitmaakte van het college en ook niet behoorde tot ondersteunende ambtenaren van het eerbiedwaardige college, deel uitmaakte van dezelfde ruimte. De persoon in kwestie, universitair hoofddocent, legde een en ander vast in een blog op internet. Burgemeester Frits Naafs werd dit duidelijk toen hij hierover werd ingelicht. Zelfs minder vleiende uitlatingen van hem in het gesprek over een collega-burgemeester prijkten in het verslagje en dus in de openbaarheid. Zoiets lijkt op een doodzonde! De burgemeester haastte zich vooral in publieke zin namens het college zijn excuses aan te bieden. Hij kon niet anders. Het 'leed' was inmiddels wel geschied. Redenen te meer voor het indienen van een motie van wantrouwen tegen het college. Een dergelijke motie komt er niet omdat zo'n uiterste maatregel in geen enkel opzicht haalbaar is. Een gezagsgetrouwe politieke groepering als de SGP laat het wel uit haar hoofd om haar eigen politieke voorman in politieke zin op te offeren als gevolg van de nodige loslippigheid. Trouwens, andere fracties in de gemeenteraad met politieke geestverwanten in het college denken over de positie van 'hun' wethouders in wezen hetzelfde als de SGP-fractie over haar politieke vrind in het college. Geen schijn van kans dus om het college op te blazen.


Raadsleden kunnen hoe dan ook van mening zijn dat er sprake is van schending van het ambtsgeheim en daarover aangifte doen bij politie of openbaar ministerie. Diezelfde raadsleden of wellicht anderen kunnen ook stellen dat het college door die loslippigheid in een niet besloten vergadering de belangen van de gemeente ernstig heeft geschaad. Kortom, in strijd dus met de gemeentewet. Geen moties van wantrouwen, maar wel werd een motie van afkeuring (nota bene door de SGP ondersteund) op een ingelaste raadsvergadering aangenomen. Hierin eist de Raad onder meer dat het college de Raad informeert over de stappen die worden genomen om tot cultuurverandering van het gemeentebestuur te komen. In een toelichting wordt namelijk gesteld dat het 'cultuurprobleem duidt op gebrek aan omgevingsgevoeligheid'. Veel werk aan de winkel dus voor burgemeester, wethouders en ook raadsleden. College moet dus aan de bak !

Meer berichten