O-gen krijgt meer tijd van Provinciale Staten Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht hebben vandaag gezorgd voor meer ademruimte voor de gebiedscoöperatie O-gen. Eerder gingen Gedeputeerde Staten uit van een overdracht die eind februari zou plaatsvinden. Een meerderheid van de Statenleden hebben het College nu verzocht deze overdrachtsperiode te verlengen tot uiterlijk 30 september. Dit deden zij via een motie die door SGP, CDA, CU, PvdA, 50PLUS, PVV, VVD en D66werd ingediend. Tot die tijd moet O-gen recht houden op de exploitatiesubsidie, vinden PS.

Gebiedscoöperatie O-gen is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij adviseert de Provincie Utrecht over gebiedsontwikkeling in de oostelijke helft van de provincie en voert projecten in het buitengebied uit door partijen met elkaar te verbinden. Eerder constateerden twee advocatenkantoren na onderzoek dat er een te grote verwevenheid bestond tussen O-gen en de Provincie Utrecht zelf, waardoor de onafhankelijke adviestaak van de gebiedscoöperatie onder druk stond.

Daarop werd besloten tot een verdere verzelfstandiging van O-gen, waardoor de exploitatiesubsidie voor deze organisatie op termijn vervalt. In de afgelopen weken werd duidelijk dat de gebiedscoöperatie moeite had met de vrij korte transitieperiode, met name omdat er nog een onderzoek volgt over een definitieve samenwerkingsvorm met O-gen. Dankzij de motie die tijdens de Statenvergadering unaniem werdgesteund, wordt deze exploitatiesubsidie nu dus verlengd tot uiterlijk 30 september.

Provinciale Staten en gedeputeerde Maasdam zijn het overigens eens over het belang van de beide gebiedscommissies die de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de ontwikkeling van het landelijk gebiedvergroten. Behoud van zowel O-gen als de Gebiedscommissie Utrecht-West vinden zij daarom cruciaal, maar dit kan alleen op basis van rechtmatigheid en goed bestuur. De verlengde overgangsperiode biedt O-gende tijd om een transitieplan op te stellen op basis van een nog uit te voeren onderzoek, waarin de gebiedscoöperatie kan toewerken naar de gewenste nieuwe situatie.

Meer berichten