Ruimte voor ontwikkeling met behoud van belangrijk erfgoed | gemeente U.H.

Monumentenzorg met oog voor de toekomst
Ruimte voor ontwikkeling met behoud van belangrijk erfgoed

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de 2e Wijziging Monumentenverordening en de Beleidskaart Archeologie in concept vastgesteld. Voorafgaand aan dit besluit heeft de gemeente samen met deskundigen en belangstellenden, de Monumentenverordening tegen het licht gehouden. Na een inzageperiode wordt de Verordening voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De vele bijzondere monumenten van de Utrechtse Heuvelrug geven de gemeente karakter. Denk bijvoorbeeld aan de historische dorpskern van Amerongen of de prachtige bomenlanen in het Zuylensteinse bos bij Leersum. Dit maakt deze gemeente heerlijk om in te wonen en ook om te bezoeken, en dat is weer fijn voor de lokale ondernemers. De gemeente en haar inwoners zijn trots op hun erfgoed, dat de dorpen uniek maakt en een eigen identiteit geeft.

In de gemeentelijke Monumentenverordening staan de regels om erfgoed te beschermen. Wanneer is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Wanneer heeft u een monumentenvergunning nodig. Er worden doorlopend nieuwe ontdekkingen gedaan en nieuwe technieken ontwikkeld, met name in de archeologische monumentenzorg. Dit voortschrijdende inzicht is verwerkt in de geactualiseerde archeologische beleidskaart. Hierdoor blijven de regels passend, effectief en efficiënt. Het is nog steeds niet de bedoeling dat er een glazen stolp over erfgoed gezet wordt en dat er niets mag veranderen. Veranderingen zijn mogelijk, met oog voor de cultuurhistorische waarden. Maatwerk is hierbij van groot belang. Wil iemand bijvoorbeeld de kap van zijn monumentale woonhuis isoleren, dan wordt samen gezocht naar de best passende isolatiemethode bij de historische kap.

Wethouder Rob Jorg: 'Ik vind het belangrijk dat bij vergunningverlening voor monumenten gekeken wordt naar alle belangrijke aspecten. Zoals behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, maar ook ons streven naar een duurzame omgang met energie en het voorkomen van leegstand. Er is veel mogelijk met behoud van cultuurhistorische waarden.'

Ook de regels rondom de betrokkenheid van historische verenigingen bij de aanwijzing van monumenten zijn geactualiseerd; zij hebben niet meer de verplichting om advies te geven, maar de gemeente betrekt hen wel. Deze aanpassing is in overleg met de historische verenigingen tot stand gekomen.
Wethouder Rob Jorg: 'Historische verenigingen van de verschillende dorpen betrekken bij ons beleid rond erfgoed vind ik van groot belang. Hun lokale kennis en passie voor erfgoed zijn onmisbaar.'

De beoogde wijzigingen van de Monumentenverordening en de concept Beleidskaart archeologie liggen ter inzage op het gemeentekantoor en staan op de gemeentelijke website. Van 27 maart 2019 tot 7 mei 2019 kan iedereen hierop reageren. Het college neemt deze zienswijzen mee in zijn voorstel aan de gemeenteraad over de Monumentenverordening. Vragen kunt u mailen naar info@heuvelrug.nl o.v.v. wijziging Monumentenverordening.

Meer berichten