Energiebesparing en duurzaam

Gemeente draagt steentje bij

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie Regionale Energiestrategie U16 goed te keuren. In deze notitie staat hoe Utrechtse Heuvelrug samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie.

Utrechtse Heuvelrug - Het college vraagt akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogenaamde energiestrategie. De gemeenteraad bespreekt de startnotitie donderdagavond 20 juni tijdens een beeldvormende avond; in juli volgen de oordeelsvorming en besluitvorming.

De aarde warmt op. Mede door menselijk handelen. In 2015 maakte ons land met bijna alle andere landen in de wereld in Parijs afspraken om klimaatverandering te stoppen. De landen willen samen zoveel mogelijk energie besparen en alle kansen benutten om duurzame energie op te wekken. Om dit in Nederland voor elkaar te krijgen, werkt het Rijk samen met allerlei partijen aan een klimaatakkoord. Hierin is ook afgesproken op regionaal niveau een energiestrategie te maken.

Samenwerken

Energie is hot. De overstap naar duurzame energie is misschien wel de hoogste prioriteit van het kabinet. Bij deze ingewikkelde verandering hebben gemeenten elkaar nodig. Steden gebruiken bijvoorbeeld veel energie, maar hebben zelf weinig plek voor windmolens of zonnevelden. Ze zijn afhankelijk van de buitenruimte van buurgemeenten. Andersom hebben steden juist een enorme opgave om energie van woningen en andere gebouwen te besparen. Omdat samenwerken zo cruciaal is, vroeg het Rijk aan gemeenten een energiestrategie voor de hele regio te maken. Die strategie moet onder andere aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil opwekken en waar dat mogelijk is. De strategie moet ook aangeven hoe de regio omgaat met schaarse duurzame warmtebronnen. Daarnaast worden ook energiebesparing en zonne-energie op daken belangrijke onderdelen van de strategie. Vrijblijvend is de energiestrategie overigens niet. Als een regio zijn doelstelling niet op tijd haalt, grijpt het Rijk in.

Zorgvuldig

Niet iedereen is even blij met de overstap naar duurzame energie. Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar en vragen meer ruimte dan fossiele energie. Opwekken van duurzame energie moet daarom zorgvuldig gebeuren. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed binnen de beschikbare ruimte in de regio past. Daarnaast zoeken gemeenten manieren om woningen zonder aardgas te verwarmen. Ook dit gaat niet ongemerkt. In de startnotitie aan de gemeenteraad staat daarom naast inhoudelijke uitgangspunten over het opwekken van duurzame energie ook hoe gemeenten de eigen inwoners betrekken bij het maken van keuzes. Het college benadrukt dat het de regionale samenwerking als kans ziet. Energie besparen en duurzame energie opwekken kan volgens het college zowel economisch als maatschappelijk veel opleveren: "De overstap naar duurzame energie levert meer op dan alleen maar CO2-reductie. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler. Uitgangspunt voor de regionale energiestrategie is dat alle gemeenten in de regio er beter van worden."

Eerste stap

In Nederland werken in totaal dertig regio's aan een energiestrategie. Gemeente Utrechtse Heuvelrug is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en vier waterschappen samen. De startnotitie Regionale Energiestrategie U16 is de eerste stap in samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De regionale werkwijze is bijzonder. Niet vaak bespreken zestien gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten tegelijk hetzelfde voorstel. Regio U16 gaat er vanuit dat zij een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een ontwerpstrategie moet opleveren.

Meer berichten