Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zet in op kwaliteit en samenwerking

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug stemt in met de nota 'Voor- en Vroegschoolse Educatie, een gedeelde verantwoordelijkheid - Herijkt onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022' en vraagt de gemeenteraad om de nota vast te stellen. Ook stemt het college in met de bijbehorende subsidieregeling 'Peuteropvang Voorschoolse educatie Utrechtse Heuvelrug', onder voorbehoud dat de gemeenteraad het nieuwe beleid goedkeurt.

De herijking van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is nodig omdat het Rijk nieuwe wettelijke en financiële kaders stelt.

Met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet de gemeente vooral in op het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). Peuters met een risico op taalachterstand krijgen meer VE-uren aangeboden. Om deze peuters beter te bereiken, biedt de gemeente de VE aan daar waar de achterstand het hoogst is. Verder gaat de gemeente ook de ouderbetrokkenheid bij de VE vergroten en daarbij ouders die zelf met een taalachterstand zitten ook verder op weg helpen. Want ouders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind!

"Samen met de ouders en het brede werkveld (kinderopvang, peuteropvang, scholen, de GGDrU, de bibliotheek) zetten we ons in voor de peuters die de voorschoolse educatie nodig hebben. Op die manier kunnen we deze peuters beter voorbereiden op de overstap naar de basisschool en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.", aldus wethouder Chantal Broekhuis.

Meer berichten