Aan de Lange Dreef is de verkeerssituatie al gevaarlijk, en de parkeerdruk hoog.
Aan de Lange Dreef is de verkeerssituatie al gevaarlijk, en de parkeerdruk hoog.

Persbericht: Oproep inwoners aan raad: 'Neem geen overhaaste besluiten over Kerkterrein Driebergen'

14 juli 2019
Oproep inwoners aan raad: 'Neem geen overhaaste besluiten over Kerklocatie Driebergen'

De Trekkersgroep, een groep van 70 inwoners uit de Driebergse wijk de Groene Tuinen, roept de indieners van een motie over de invulling van de Kerklocatie op deze motie aan te houden. Ze wil zo voorkomen dat de raad op basis van onvolledige en incorrecte informatie overhaaste besluiten neemt over het laatste stukje braakliggende grond in de wijk. 'De motie die nu voorligt stelt minimaal 37 woningen voor én een medische zorgvoorziening van 300 m2. Dat komt neer op een kleine 100 woningen per hectare, ver boven de norm die bij de aanleg van de rest van de wijk is gehanteerd. Alsof de Kerklocatie een grootstedelijk gebied is', aldus Léon Bijnsdorp, woordvoerder van de Trekkersgroep. 

Bovendien ligt er al een akkoord voor de bouw van 20 woningen en een tandartspraktijk op op de Kerklocatie. Dat akkoord is dit voorjaar, na ruim 1 1/2 jaar intensief onderhandelen, gesloten tussen de eigenaar van de grond (de gemeente en de woningbouwvereniging ieder voor 50%) enerzijds, en aanwonenden, huurders en andere belanghebbenden anderzijds. Bijnsdorp: 'Volgens onze informatie heeft de gemeenteraad formeel nog altijd geen kennis genomen van dit plan en het participatieproces. Wij hebben vanaf het begin aangegeven dat er met de Kerklocatie iets moet gebeuren, en steeds constructief meegedacht. Deze motie, en ook de snelheid waarmee die nog even voor het zomerreces door de raad wordt gejast, is een mokerslag in het gezicht van de inwoners van de wijk, gaat voorbij aan een breed gedragen akkoord, en verslechtert de toch al kwetsbare verkeerssituatie in de wijk. Stuitend.'

Geen grootstedelijk gebied

Volgens Bijnsdorp is de belangrijkste denkfout in de motie dat er stedenbouwkundig ruimte is voor 37 woningen. 'Het maximaal aantal woningen voor de Groene Tuinen inclusief Kerklocatie was 30 woningen per hectare. Als je deze norm aanhoudt voor de Kerklocatie, kom je uit op 12 woningen. We hebben bij het akkoord in april 2019 al ingestemd met 20 woningen met daar bovenop, op nadrukkelijk verzoek van de wethouder, ook nog een medische zorgvoorziening. Dat plan voorziet ook in de behoefte om snel woningbouw te realisen. De motie die nu voorligt stelt minimaal 37 woningen voor én een medische zorgvoorziening van 300 m2. Dat komt neer op een kleine 100 woningen per hectare. Dat zijn aantallen die passen bij een grootstedelijk gebied, niet bij een dorp als Driebergen!'

Verkeersonveiligheid vergroot

Met 20 woningen blijf je nog net binnen de marges voor wat aanvaardbaar is qua verkeersveiligheid. Bijnsdorp: 'De situatie op de Lange Dreef en ook de Engweg, die nadrukkelijk moet worden meegenomen bij iedere plan voor de Kerklocatie, is nu al slecht. Met 37 woningen en een medische praktijk is het wachten op het eerste echt ernstige verkeersongeval in deze kinderrijke omgeving.' En waar moeten al die auto's parkeren?', vraagt Bijnsdorp zich af. 'De motie gaat uit van een papieren werkelijkheid, die geen recht doet aan de situatie ter plekke.'

Vragen bij politiek proces

Verder liggen er volgens Bijnsdorp voor de hand liggende vragen over het politieke proces. 'Waarom heeft wethouder Jorg  (VVD, Ruimtelijke Ordening en wonen) de raad nog altijd niet geïnformeerd over het akkoord en het daaraan voorafgaande participatietraject? Tijdens de vergadering van de commisie Ruimte heeft Jorg gezegd dat het akkoord inmiddels al financieel getoetst is, en het planologisch traject in kan. Wat belet hem om volgende stappen te zetten? Hij is, als 50% aandeelhouder van de eigenaar, steeds op de hoogte geweest van het participatieproces, en hoeft voor die volgende stappen alleen nog maar een verzoek toe doen aan zichzelf, maar dan als wethouder. Kortere lijntjes bestaan niet'. Het akkoord voldoet volgens Bijnsdorp ook aan de twee kaders die de wethouder als voorwaarde heeft meegegeven aan het participatieproces: het realiseert EUR 1 miljoen grondopbrengst, en voldoet aan de Woonvisie.

Motie verandert spelregels tijdens de wedstrijd

Bijnsdorp spreekt de hoop uit dat de indieners van de motie tijdig bij zinnen komen, en bereid zijn de motie uit of zelfs af te stellen. 'Wij hebben voor het participatietraject begon gesproken met bijna alle fracties in de raad. Die vonden burgerparticipatie stuk voor stuk erg belangrijk. De motie ademt het tegendeel uit, erger nog: verandert de spelregels over participatie vlak voor het einde van de wedstrijd. We doen dan ook een dringend beroep op de indieners van de motie om deze van de raadsagenda van 15 juli te halen, zodat de raad niet op basis van onvolledige en/of incorrecte informatie overhaast besluiten neemt, of politieke feiten creeert over de invulling van de Kerklocatie. Ga eerst met alle betrokken partijen in gesprek. Die bereidheid is toch het  minste wat je van raadsleden mag verwachten?' 

Meer berichten