Persbericht Kazerneterrein Doorn - Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Persbericht 18 september 2019

Utrechtse Heuvelrug vraagt Tweede kamer besluit verhuizing mariniers uit Doorn te handhaven

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er in een gesprek met de staatssecretaris van Defensie en in een brief aan de Tweede Kamer op aangedrongen vast te houden aan het plan om de marinierskazerne te verhuizen naar een andere locatie. Hoewel de gemeente zich verwant voelt met de mariniers en hun gezinnen, biedt het vertrek de mogelijkheid op het vrijgekomen terrein een nieuwe, duurzame woonwijk te ontwikkelen. Dit is een unieke kans om een substantiële bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave in de regio Utrecht.

Burgemeester en wethouders hebben in het gesprek met de staatssecretaris van Defensie expliciet aangeven dat zij ervan uitgaan dat het terrein volgens afspraak beschikbaar komt en ingezet kan worden voor woningbouw. De gemeente is van mening dat zij moet kunnen vertrouwen op consistent Rijksbeleid. Op basis daarvan zijn in overleg met inwoners plannen gemaakt.

Om haar standpunt kracht bij te zetten vraagt de gemeente de vaste kamercommissie van Defensie nu om er bij de staatssecretaris op aan te dringen de opschorting van de aanbesteding niet tot uiterlijk 1 juli 2020 te laten duren, maar de gunning zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Ook verzoekt de gemeente de Tweede Kamer te blijven bij haar eerdere besluitvorming in 2013. Toen heeft de Kamer ingestemd met het besluit van het Ministerie van Defensie om de kazerne te verhuizen uit Doorn.

Unieke kans voor duurzame woonwijk
In de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de regio staat de woningmarkt onder druk. Het vrijkomende mariniersterrein biedt een unieke kans om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen die de vitaliteit van Doorn ten goede komt. Hiervoor is samen met de provincie, het Rijksvastgoedbedrijf en de samenleving in een participatief proces een concept ontwikkelkader opgesteld. Het plan is om het mariniersterrein in Doorn om te vormen naar een eigentijdse en duurzame dorpse wijk met circa 500 woningen, waar in het groen gewoond, gewerkt, geleerd en gerecreëerd kan worden. Deze kans kan alleen benut worden als de Tweede Kamer vasthoudt aan haar besluit dat de Van Braam Houckgeestkazerne wordt gesloten en het terrein volledig beschikbaar komt.

Meer berichten