Duurzame oplossing voor rioolvervanging en herinrichting Dennenhorst

Na een breed en intensief participatietraject met bewoners, nutsbedrijven, Groenberaad en de gemeente heeft het college uiteindelijk besloten voor inrichtingsmodel 'bomenrij' als toekomstbestendig en samenhangend kader voor rioolvervanging en de herinrichting van de wijk Dennenhorst in Driebergen. Het college realiseert zich dat het verwijderen van de huidige bomen een verlies is, maar is ervan overtuigd dat de kwaliteit en de oppervlakte van het openbaar groen in deze variant voor de toekomst wordt gewaarborgd. Het groen in de straten wordt meer samengevoegd, waarbij het oppervlakte groen vrijwel gelijk blijft aan het huidige aantal vierkante meters en er worden grote bomen geplaatst.

De bewoners waarderen de huidige groene en lommerrijke uitstraling van hun wijk. En dat is logisch want het is een mooie, groene omgeving waar het fijn wonen is. Maar de laanbomen en hun wortels zijn in de loop der jaren zo groot geworden, dat ze in combinatie met het zestig jaar oude riool, problemen veroorzaken in de ondergrond en in de straat. Vanwege de slechte staat van de riolering, groeien de wortels van de bomen in de rioolbuizen. Hierdoor ontstaan verstoppingen, zijn er lekkages naar het grondwater en zorgt ongedierte voor overlast. Bovendien is het wegdek aan vervanging toe. Door de druk van de boomwortels zijn de trottoirs slecht begaanbaar en worden stoepranden en regenwaterputten weggedrukt. Hierdoor wordt de toegankelijkheid, de veiligheid, het beheer en de afwatering van het verharde oppervlak een steeds groter probleem.

Zoektocht behoud bomen

In de afgelopen periode heeft de gemeente samen met alle participanten gezocht naar de optimale oplossing en er daarbij alles aan gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is de bestaande bomen te behouden. Helaas blijkt deze ambitie uiteindelijk niet haalbaar. De laanbomen staan namelijk aan de ene kant van de rijbaan boven op de riolering en aan de andere kant boven op de Asbest Cement waterleidingen. Daarbij is een eventuele ondergrondse combinatie van het nieuwe rioolstelsel met kabels en leidingen onder de rijweg niet mogelijk vanuit bereikbaarheid, veiligheid en het beheer. Helaas zijn om deze redenen de huidige laanbomen in de straten niet te behouden.

Nieuwe groene inrichting

In de nieuwe situatie kunnen acht beeldbepalende bomen aan de Dennenhorst behouden blijven. Kenmerkend in de nieuwe opzet zijn verder: de brede groenvakken met grote bomen aan een kant van de straat. Hierbij wordt aangesloten op bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten, het herstellen van natuurwaarde en het vergroten van de biodiversiteit. De rijweg wordt bestraat met gebakken klinkers. Aan weerszijden komen bredere trottoirs. Onder de grond komt er ruimte om het regenwater duurzaam af te koppelen, de kabels en leidingen te vernieuwen en is er ook ruimte voor toekomstige ontwikkelingen die passen binnen de energietransitie van de gemeente.

Besluitvorming college

Het college heeft tijdens het besluitvormingsproces de volgende doelstellingen betrokken bij de afweging: het behoud en de verduurzaming van de groenstructuur en het oppervlakte groen, het stimuleren van de biodiversiteit, het inpassen van duurzaam waterbeheer, het toekomst- en levensloopbestendig inrichten van de openbare ruimte voor alle doelgroepen in de wijk, de herinrichting zoveel mogelijk laten aansluiten op het groenstructuurplan, de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten en het herstel van natuur- en groenwaarden.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: "Dit proces heeft best lang geduurd. We hebben de tijd genomen om met de bewoners en de nutsbedrijven te komen tot de best haalbare oplossing in deze situatie. Na wikken en wegen van argumenten en technische mogelijkheden is deze optie als enige haalbare optie overgebleven, om de problemen duurzaam en integraal op te lossen. Ondanks dat we ons als college realiseren dat niet iedereen helemaal tevreden zal zijn over de keuze, geloven we erin dat deze keuze leidt tot een duurzame groene wijk, waar de bewoners de komende jaren fijn kunnen wonen."

Meer berichten